Drān is ƿerlic bēo. He is of ungefylledum æge and næfþ sting. He ne gædrað hunigtēar ne bēobrēad and his ān ƿīce is to bēonne sēo bēocƿēne gemaca.

Drān in flyhte

Ūtƿearde hlencas adiht