Openian hēafodlic getæl

Fédération Internationale de Volleyball

Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) is flēogeballes betƿuxrīcisc þing.[sēðung þurfed] His hēafodstōl is in Lausanne, Sƿisslande.[sēðung þurfed]

Fédération Internationale de Volleyball
Onstell 1947
Cynd Indryhta þoftscipe
Hēafodstōl Lausanne, Switzerland
Ȝesīðscipe 220 rīcisc gefēran
Foresittend Wei Jizhong
Ƿebbsīde http://www.fivb.org/