Hudsones Byht Tēoh

Hudsones Byht Tēoh ceapmanna tēoh gesceoppen by cynelicre bēc in 1670 sēo is todæg āh scoppan in Canadan and on þæm Geānedan Rīcum American

Geatwe

Ǣr wæs þēos tēoh of mangerum fellum of landum on Norðamerican. Be his bēc geaf Carl II Bretta Cyning þisse tēoh ealll land þærof rynaþ strēamas in Hudsones Byhte oððæt he ne wāt hū micel wæs swylc land. Sēo tēoh wæs rica ofer eall þæm land þæt hāt Rupertes Land æfter Rupert Æþeling þæs Cyninges nefa and þære tēoh ǣrresta ealdor.

In 1869 ageaf þære Cwēne sēo tēoh eall Rupertes Land and hiere ealdordōm.