Ninus wæs cyning Babilōne æfter Nebronde, and his cwēn wæs Sameramis gehāten.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.