Selfrīcsiendlica landbūnessa

Land þe forhƿǣga āne landbūnesse habbaþ.

Selfrīcsiendlicu landbūnes is land þe ōðer land āh, ac hīe cunnon hīe selfe rīcsian.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.