Stǣrƿrītere is mann þe cneordlǣcþ stǣre.

Ūtanƿearde bendasĀdihtan

Wikimedia Commons hæfþ māran gemyndþrǣdas sibb mid:
Historians
  Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.