Ƿæþ is Bryttisc ēa, se flēoƿþ ēastƿeard to þǣm Norþsǣ. His ƿiell is in muntum Striuelinscīre.

Wæþ
River Forth near Stirling.jpg
Land Geāned Cynerīce
Mūþ Firth of Forth
Lengu 47 km
Logo Wikimedia Commons Wæþ Commons

Ƿæðmuða is brād ƿæter betƿēonum Loðene and Fif. On his norþhealf is Edinbyrig hyþ, Leþ. On his norþhealf is Roshyþ, norðerne hām þæs Cynelican Scipheres. Mænige byrig sindon on his ofera.