Wikipǣdia:Frignan frignunge

Þu canst ascian frignunge ...Ādihtan

... ymbe Ƿikipedia æt þǣre Helpmēsan (bisen: "Hū clīfe ic onlīcnesse tō geƿrite?").

... ymbe gemǣne sōðas æt þǣre Ƿittmēsan (bisen: "Hƿæt is se hīehsta beorg in African?").

Ǣr þǣm þe þu ascast frignunge ...Ādihtan

... bidde sēo gif þīn frignung biþ geandsƿarod in þǣm FAQ.